Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

LS7708

Wbudowany w kas? skaner Symbol LS7708 umo?liwia wygodne skanowanie poprzez wskazanie symboli lub przesuwanie towarów nad skanerem. Zapewniaj?c szybkie i dok?adne skanowanie symboli przy kasie, ten wygodny, nie wymagaj?cy u?ycia r?k skaner mo?na obs?ugiwa? bez wi?kszego wysi?ku. Ka?da jego funkcja zwi?ksza wydajno??, umo?liwiaj?c tym samym podniesienie wydajno?ci i szybko?ci obs?ugi klienta.

LS3408-FZ

Skanuj wszystkie kody kreskowe 1D nawet, gdy s? zabrudzone lub uszkodzone. Wytrzyma?y przewodowy r?czny skaner kodów kreskowych Symbol LS3408-FZ jest wyposa?ony w technologi? opart? na logice rozmytej umo?liwiaj?c? szybkie i dok?adne przechwytywanie danych. Dwa tryby potwierdzania powiadamiaj? operatorów o pomy?lnym zako?czeniu skanowania. 

LS7808

Zaawansowany skaner poziomy Symbol LS7808 firmy Motorola zapewnia wyj?tkow? szybko?? odczytu ju? przy pierwszej próbie, pozwalaj?c przyspieszy? czas transakcji przy kasie i zapewni? lepsz? obs?ug? klientów. 

PowerScan 7100 Series

PowerScan 7100 s? wyspecjalizowane do czytania kodów kreskowych 1D. Czytniki te cechuje wysoka rozdzielczo??, szeroki k?t odczytu (odczyt d?ugich kodów z niewielkiej odleg?o?ci) i du?? odleg?o?? odczytu , a tak?e ??cz? trwa?o?? i ergonomi? stosowanych we wszystkich produktach powerscan. Seria ta przedstawia solidne skanery, które ci??ko pracuj?, s? szybkie i dok?adne. 7100 seria oferuje dwie opcje koloru obudowy skanera: czarny lub czarno – ?ó?ty. Bezprzewodowy model komunikuje si? za pomoc? komunikacji bezprzewodowej Bluetooth ®.

 

DS6700

Wszechstronny skaner Symbol DS6700 firmy Motorola ??czy w sobie funkcjonalno?? skanera kodów kreskowych 1D i 2D, kamery cyfrowej oraz skanera dokumentów. Skaner Symbol DS6700 zosta? zaprojektowany tak, aby sprosta? potrzebom biznesowym w ró?nych ga??ziach przemys?u, przyczyniaj?c si? do wzrostu wydajno?ci pracowników i usprawnienia dzia?ania procesów biznesowych w sprzeda?y detalicznej, zarz?dzaniu i produkcji. W tym celu zosta? zaopatrzony we wbudowan? kamer? o rozdzielczo?ci 1,3 megapiksela z doskona?? technologi? obrazu cyfrowego, zapewniaj?c? wysok? jako?? skanowania. 

PowerScan 8300 Series

Skanery laserowe PowerScan 8300 Series to wybór Standard Range i Auto Range na bliski i daleki zasi?g odczytu. Bezprzewodowe produkty s? dost?pne z systemem Datalogic STAR Cordless, wyposa?one w dwukierunkow? komunikacj? z komputerem g?ównym lub bezprzewodow? technologi? Bluetooth ®. Oba oferowane s? rozwi?zania bezprzewodowe z opcjonalnym wy?wietlaczem i klawiatur? 16-klawiszow? lub 3-przyciskow?.

Magellan 800i

Magellan ™ 800i jest wszechstronnym narz?dziem do zbierania danych dla wielu aplikacji. Datalogic ADC wykorzystuje najnowsza technologi? cyfrowej obróbki obrazu, aby zapewni? intuicyjny i szybki odczyt kodów 1D i 2D bar, a tak?e wspiera bardziej zaawansowane funkcje, takie jak gromadzenie danych i dezaktywacja znacznika EAS. Pomimo niewielkich rozmiarów, Magellan 800i zapewnia du?? wydajno?? i niezawodno??, a tak?e bogaty zestaw funkcji, aby zapewni? doskona?? jako?? w praktycznie ka?dym systemie zbierania danych.