Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - Ll4278

LI4278LI4278 to zupe?nie nowa jako?? w dziedzinie skanowania jednowymiarowych kodów kreskowych. Urz?dzenie pozwala odczyta? niemal ka?dy kod kreskowy 1D: typowy kod kreskowy wydrukowany na papierze, elektroniczny kod kreskowy wy?wietlony na ekranie telefonu komórkowego, tabletu lub komputera (sklepy detaliczne u?ywaj? takich kodów mi?dzy innymi po to, aby szybko przetworzy? dane z karty lojalno?ciowej 
lub kuponu promocyjnego) oraz kod kreskowy HD o wysokiej g?sto?ci zapisu danych (kody takie s? cz?sto stosowane przez producentów sprz?tu elektronicznego). Kody kreskowe UPC 100% mo?na odczytywa? zarówno z bardzo bliskiej odleg?o?ci, jak i z odleg?o?ci przekraczaj?cej 76,2 cm; kody UPC 200% mo?na odczytywa? nawet z odleg?o?ci 139,7 cm. Poniewa? kod mo?na zeskanowa? nawet pod ostrym k?tem, pracownik nie traci czasu na manewrowanie skanerem. Dzi?ki bazie umo?liwiaj?cej prezentacyjny tryb Pracy, skaner mo?e by? obs?ugiwany tak?e bez pomocy r?k.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary:

wys. 9,8 cm x szer. 7 cm x d?. 18,6 cm

Ci??ar:

224 gramy 

Kolor:

Czarny, bia?y

 

DANE TECHINCZNE

Tolerancja na odchylenie w poziomie

±65°

 

Tolerancja na odchylenie w pionie:

±65°

 

Tolerancja na przekr?cenie:

±45°

 

Wi?zka skanuj?ca:

 Pojedyncza wi?zka ?wiat?a o du?ym nat??eniu

 

K?t skanowania w poziomie:

35°

 

Szybko?? skanowania:

547 odczytów na sekund?

 

Tolerancja na ruch:

25”/63,5 cm/s

 

?ród?o ?wiat?a:

Dioda LED klasy 1, 617 nm (bursztynowa)

 

Min. kontrast druku:

15% MRD

 

Liczba odczytów bez ?adowania akumulatora: 

Maksymalnie 57 000

 

Liczba godzin pracy Po ca?kowitym na?adowaniu akumulatora:

72 godzin 

 

Radio:

Radio Bluetooth v2.1 klasy 2

 

Przep?ywno??:

3,0 Mbit/s (2,1 Mbit/s) Bluetooth v2.1

 

Zasi?g:

330 stóp/100 m (w polu widzenia) 

 

ZASI?G SKANERA (W TYPOWYCH WARUNKACH PRACY)

3 mil - 5-7”/12,7-17,8 cm

4 mil - 4-10”/10,2-25,4 cm

5 mil - 3-13”/7,6-33 cm

7,5 mil - 1,5”-19”/3,8-48,3 cm

13 mil - (100% UPC-A) 1-31”/2,5-78,7 cm

20 mil - 1-42”/2,5-106,7 cm

26 mil - (200% UPC-A) 3-55”/7,6-140 cm

100 mil - (na papierze) >20 stóp/6 m