Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

LS1203

Czytnik r?czny LS1203 firmy Symbol Technologies to wysokiej jako?ci skanowanie laserowe, ?atwo?? i wygoda u?ytkowania oraz trwa?o?? za przyst?pn? cen?. Stworzony specjalnie po to, aby zaspokoi? potrzeby ma?ych firm, czytnik LS1203 zapewnia niezawodne dzia?anie, znacz?ce zmniejszenie liczby b??dów podczas wprowadzanie danych, a tak?e zwi?kszenie wydajno?ci pracy niewielkich punktów sprzeda?y, takich jak kwiaciarnie, wypo?yczalnie wideo, sklepy sportowe, pami?tkarskie czy jubilerskie.

Heron

Heron czytnik zawieraj?cy funkcj?, które zachwyc? ka?dego. Idealny do zastosowa? odczytu na odleg?o?ci (do ponad 20 cm) w punkcie sprzeda?y detalicznej (POS) lub aplikacji pakietu office. Czytnik zapewnia wysok? wydajno??, w pakiecie innowacyjny design.

Idealny do stosowania zarówno jako czytnik r?czny i w trybie prezentacji, wszystkie modele Heron s? lekkie i ergonomicznie wyprofilowane do r?cznego u?ytku i obejmuj? auto-sensing stoisko w opakowaniu. Usuni?ty ze stanowiska czytelnik prze??cza si? na tryb r?czny, umieszczony prawid?owo w stoisku wydaje d?wi?k i automatycznie prze??cza si? w tryb stand (hands-free) do trybu prezentacyjnego.


Opracowany, aby zaspokoi? wszystkie wymagania, czytniki serii Heron dost?pne s? w zestawach z ró?nymi interfejsami: standardowy D130 model multi-interfejs (RS-232, USB, Wedge i Wand Emulation), D110 model, zapewniaj?cy pe?n? ??czno?? z g?ówn? kas? IBM i terminalami POS oraz D150 model EAS, który posiada zintegrowan? anten? EAS i specjalne kable, dla u?atwienia po??czenia i zgodno?? z Nedap i Checkpoint ® EAS systemy, gwarantuj?ce dezaktywacje znacznika EAS i czytania kodu jednym p?ynnym ruchem.

DS4208-HC

Model DS4208-HC rejestruje kody paskowe 1D i 2D stosowane dla celów przydzielania leków na identyfikacyjnych paskach nadgarstkowych pacjentów, na lekach, torbach na krew, czopkach i strzykawkach oraz na próbkach laboratoryjnych w celu ich monitorowania – a tak?e na ekranach telefonów komórkowych i komputerów.

Touch TD1100

Touch TD1100 to seria czytników kontaktowych, stanowi? one rozwi?zanie dla klientów, którzy wymagaj? ekonomicznego rozwi?zania dla bliskiego kontaktu z kodem kreskowym i dekodowania bez utraty jako?ci i wydajno?ci. Czytnik zapewnia gwarancj? czytania kontaktowego z doskona?? wydajno?ci? odczytu na praktycznie wszystkich kodach kreskowych, w tym liniowych, uszkodzonych lub ?le wydrukowanych.

DS4208

Skaner Motorola DS4208 charakteryzuje si? wysok? pr?dko?ci? typow? dla laserowych skanerów kodów kreskowych zarówno 1D, jak i 2D, umo?liwiaj?c skanowanie kodów 2D bez utraty jako?ci ani wydajno?ci. U?ytkownicy ju? nie musz? traci? czasu na wyrównywanie skanera wzgl?dem kodu kreskowego ani na przerwy pomi?dzy kolejnymi operacjami skanowania.

QuickScan Series

QuickScan I Series liniowa technologia obrazowania do czytania 1D/Linear kodów kreskowych. Te ekonomiczne czytniki s? przeznaczone do stosowania w ?rodowiskach handlowych i biurowych , oferuj? du?? wydajno?? odczytu.

DS9208

Niezale?nie od tego, czy chcesz skanowa? kody kreskowe wydrukowane na papierze, czy te? wy?wietlone na ekranie telefonu komórkowego, bez problemów zrobisz to za pomoc? skanera Motorola DS9208. Zapewnia on 
wszechstronno?? skanowania dowolnego kodu 1D lub 2D — od drukowanych metek okre?laj?cych produkt i cen? towaru, poprzez mobilne kupony, mobilne karty podarunkowe i lojalno?ciowe, a? po karty pok?adowe, a nawet bilety teatralne.
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa