Ĺšroda 29 Cze 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Oprogramowanie - PowerScan DPM Series

Powerscan DPM

PowerScan PD8590-DPM i PD9530-DPM s? czytnikami ultra-wysokiej wydajno?ci , specjalnie zaprojektowane dla aplikacji w oparciu o kody drukowane z technologi? Direct Part Marking (DPM).


PowerScan PD8590-DPM

Datalogic PowerScan ™ PD8590-DPM Imager jest ultra-wysokiej wydajno?ci, wytrzyma?y r?czny czytnik specjalnie zaprojektowany i nadaje si? do odczytu kodów oznaczonych DPM.

Dzi?ki doskona?ej kombinacji wielu wbudowanych systemów o?wietleniowych i agresywnych algorytmów dekodowania, PD8590-DPM jest w stanie odczyta? bez ?adnych wyzwa? kod oznaczony DPM.

Wbudowany Multi-Axis technologii Lighting tworzy równomierne o?wietlenie na wszystkich powierzchniach (p?askie, b?yszcz?ce, wypuk?e) i zapewnia wiarygodny pomiar.


PowerScan PD8590-DPM Imager jest wyposa?ony w procesor mo?liwo?ci dekodowania wielu symbologii szybko, umo?liwiaj?c operatorowi dzia?a? przy maksymalnej wydajno?ci. PD8590-DPM Imager jest bardzo ?atwy w u?yciu.

?atwa ??czno?? i mobilno?? s? zapewnione z bezpo?redniego po??czenia pojedynczego zasilania USB. Brak dodatkowego zasilania, zasilanie jest wymagane.

Funkcje:

 • Technologia Multi-Axis Illumination

 • Agresywne dekodowanie kodów oznaczonych DPM

 • Przemys?owa i wytrzyma?a konstrukcja

 • Wprawiaj?c w drganie silnik dla pe?nych zgie?ku przemys?owych ?rodowisk

 • USB i RS-232 opcje interfejsu


PowerScan PD9530-DPM

PowerScan ™ PD9530-DPM przeno?ny, chropowaty czytnik jest w szczególno?ci zaadresowany i zdolny do odczytu kodów oznaczonych DPM.


PowerScan PD9530-DPM Imager zawiera najnowsz? optyk? i oprogramowania z Datalogic do ?atwego i intuicyjnego odczytu kodów z DPM. Typowa odleg?o?? odczytu wynosi do 4-5 cm odleg?o?ci w zale?no?ci od technologii DPM, rozdzielczo?? kodu, oraz rodzaju materia?u i powierzchni. Skaner umo?liwia równie? odczyt standardowych kodów kreskowych umieszczonych na etykietach. Jest on oparty na du?ej g?sto?ci optycznej, która umo?liwia wychwytywanie bardzo ma?ych kodów o wysokiej rozdzielczo?ci w zakresie do 15,0 cm odleg?o?ci.


PowerScan 9530-DPM area imager wykorzystuje soft-pulsed powoduj?c zmniejszenie b?ysków, co jest bardzo ?agodne dla oczu u?ytkowników.

Datalogic Motionix ™ technologia wykrywania ruchu wykrywa naturalne dzia?ania operatora automatycznie prze??czaj?c skaner do ??danego trybu skanowania.

Funkcje:

 • Snappy wielokierunkowy odczyt z kontaktem do ponad 1,0 m

 • Dobrze widoczny 4-dot aimer z center cross dla wycelowanego skanowania

 • Nowy 'soft-pulsed withe'

 • Datalogic 3GL ™ (3 Green Lights) technologii i g?o?ne powiadomienie nieprawid?owego/prawid?owego odczytu kodu

 • Ergonomiczny kszta?t zapewnia wiele godzin niestrudzonego zbierania danych przez u?ytkownika

 • Obs?uguje wszelkiego rodzaju DPM

 • Obs?uguje 1D, u?o?one i kody 2D, kody pocztowe i przechwytywanie obrazu

 • Norma: IP65