Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - VC5090

VC5090Urz?dzenie VC5090 ??czy w sobie wytrzyma?? konstrukcj? i wysok? wydajno?? pracy w sieci bezprzewodowej, zapewniaj?c dost?p i pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym nawet w najtrudniejszych warunkach — od rampy za?adunkowej, przez ch?odnie, a? po magazyn. 

Niezale?nie od tego, czy pracownicy znajduj? si? na podno?niku wid?owym, na stanowisku stacjonarnym, czy te? poruszaj? si? pomi?dzy alejkami magazynu, model VC5090 stanowi narz?dzie niezb?dne do podniesienia wydajno?ci oraz redukcji b??dów w dostarczaniu i odbieraniu, jak równie? w rozmieszczaniu i dost?pie. Podejmowanie decyzji jest skuteczniejsze, a dzia?anie magazynu jest bardziej p?ynne, co zapewnia korzy?ci.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary:

Pe?ny ekran:

26,9 x 30,9 x 11,4 cm

 

Pó? ekranu:

28,65 x 30,9 x 12,8 cm 

 

Waga:

Pe?ny ekran:

6,85 kg

 

Pó? ekranu

7,4 kg

DANE TECHNICZNE:

 

Zasilacz:

Zasilacz wewn?trzny o szerokim zakresie (10-60 V pr?d sta?y); ochrona przed odwróceniem polaryzacji; po??czenie bezpo?redni z akumulatorem pojazdu

 

Zapasowy akumulator:

Akumulator niklowo-metalowo- wodorkowy, 72 godziny (min.) RAM/zatrzymanie zegara czasu rzeczywistego

 

Klawiatura:

QWERTY, 65 klawiszy z reagowaniem na dotyk, klawisze z d?wi?kiem, ogrzewanie i szczelne; klawisze funkcji F1-F24; klawisze programowalne.

 

Standardowy wy?wietlacz:

Pe?ny ekran:

kolor, 12,1 cala SVGA 800 x 600; 

Pó? ekranu:

kolor, 10,5 cala pó? ekranu SVGA 800 x 320;

ogrzewanie obydwóch w standardzie, 350NIT, wy?wietlacze o kontra?cie 500:1 z odporno?ciowymi ekranami dotykowymi.

 

PARAMETRY SYSTEMU

Procesor:

Procesor Intel XScale PXA270, 624 MHz

 

System operacyjny:

Microsoft Windows CE 5.0 Professional

 

Tworzenie aplikacji

Zintegrowane narz?dzia Microsoft Visual C++4.0, TNT SMDK, VC5090 PSDK, Microsoft Visual Studio 2005 

 

Przetestowano dodatkowe zastosowania:

Klient Citrix, zdalny desktop Windows CE, konsola SAP

 

Pamie?: 

Pamie? 64 MB SDRAM/ 192 MB flash (niezgodna z RoHS); Pamie? 128 MB SDRAM/ 192 MB flash (zgodna z RoHS)

 

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH

Bezprzewodowa sie? LAN:

IEEE 802.11 a/b/g, dwie wewn?trzne anteny odbieraj?ce sygna? z dwóch lub wi?cej ?róde?; z??cze anteny zewn?trznej, zakres cz?stotliwo?ci zale?ny od kraju:

802.11a -5 GHz; 802.11b - 2,4 GHz; 802.11g - 2,4 GHz

 

Bluetooth:

Bluetooth w wersji 1.2