Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Wózkowe - VC6096

VC6090VC6096 to wielofunkcyjne rozwi?zanie ??cz?ce wszystkie kluczowe rozwi?zania techniczne, umo?liwiaj?ce przedsi?biorstwom transportowym zachowanie zgodno?ci z przepisami, zwi?kszenie wydajno?ci pracy kierowców, ograniczenie kosztów, usprawnienie obs?ugi klienta, a tak?e osi?gni?cie wy?szego poziomu bezpiecze?stwa i lepszego wykorzystania pojazdów. Urz?dzenie zapewnia zgodno?? z przepisami drogowymi i oferuje bezprzewodowe po??czenia g?osowe i funkcje transmisji danych umo?liwiaj?ce uzyskanie wysokiej wydajno?ci pracy, m.in. bezprzewodow? sie? rozleg?? (WWAN), bezprzewodow? sie? lokaln? (WLAN), technologi? Bluetooth, GPS i systemy telematyczne. VC6096, rozwi?zanie oparte na otwartej platformie, umo?liwia wybór i kontrol? aplikacji oraz urz?dze? peryferyjnych, które najlepiej spe?ni? potrzeby danego przedsi?biorstwa.

 

PARAMETRY FIZYCZNE 

Wymiary (wys. x szer. x d?.):

24,2 cm x 23,5 cm x 4,95 cm

 

Waga:

2,2 kg

 

DANE TECHNICZNE

Klawiatura:

QWERTY z pod?wietleniem, 65- klawiszowa z powierzchni? dotykow? i klawisze z d?wi?kiem

 

Procesor:

XScale PXA270 624 MHz

 

System operacyjny:

Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

 

Pamie?:

Pamie? RAM 128 MB/Flash 256 MB 

 

D?wi?k:

zestaw s?uchawkowy, g?o?nik; regulacja g?o?no?ci

 

Gniazdo rozszerze?:

karta SD/MMC 

 

Interfejsy wej?cia/wyj?cia w zestawie:

dwa z??cza g?ówne USB 1.1 typu A, jedno z??cze USB 1.1 typu mini-B, jeden port 10/100 Base-T Ethernet i z??cze 50-stykowe obs?uguj?ce dwa z??cza RS-232, osiem cyfrowych kana?ów wej?cia, osiem cyfrowych kana?ów wyj?cia i dwa analogowe kana?y wej?cia. 

 

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH

GPS:

SiRF starll GSC3ef/LP

 

Bezprzewodowa sie? LAN:

WPA2, WEP (40 or 128 bit) TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP.

 

AKCESORIA

Przewodowy/Bezprzewodowy skaner pier?cieniowy RS507

Wytrzyma?y skaner umo?liwia korzystanie w sposób bezprzewodowy z technologii Bluetooth, daj?c u?ytkownikom wygod? i swobod? ruchów.