Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Mobilne - MC9190-G

MC9190Wszystkim u?ytkownikom, którzy skanuj? kody kreskowe i zbieraj? dane w nawet najtrudniejszych warunkach, MC9190-G firmy Motorola przychodzi z pomoc?. Niezale?nie od tego, czy pracownicy zarz?dzaj? zapasami w magazynach przemys?owych, poszukuj? materia?ów w warunkach polowych przy temperaturze poni?ej zera lub naprawiaj? urz?dzenia w bazach wojskowych w warunkach pustynnych, MC9190-G to urz?dzenie, które umo?liwi sprawne i szybkie wykonanie prac. Mo?esz liczy? na niezawodno?? skanowania dos?ownie ka?dego kodu kreskowego — nawet je?eli jego etykieta zosta?a uszkodzona. Dysponuj?c kolejn? generacj? bardzo udanych urz?dze? MC9000-G, przekonasz si?, ?e skanowanie nigdy nie by?o tak proste, przede wszystkim dzi?ki uproszczeniu namierzania i skanowania kodów kreskowych oddalonych o kilka centymetrów lub kilka metrów, znajduj?cych si? na górnych pó?kach w magazynie lub schowanych g??boko w przestrzeni towarowej ci??arówki. Nowy wy?wietlacz z pod?wietleniem o du?ej rozdzielczo?ci umo?liwia ?atwe ogl?danie, niezale?nie od o?wietlenia — od zaciemnionych zak?tków w magazynach, po jasne ?wiat?o s?oneczne na rampie lub p?ycie za?adunkowej. Dzi?ki zwi?kszonej mocy obliczeniowej i wi?kszej pami?ci, pracownicy maj? dost?p do tak samo szybkiej i niezawodnej aplikacji, z jakiej korzystaj? na co dzie? w swoich komputerach. A poniewa? model MC9190-G jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami serii MC9000, mo?na w oszcz?dny sposób udoskonali? swoje wyposa?enie o najnowsze osi?gni?cia technologii komputerów przeno?nych — bez potrzeby nabywania nowych baz, kabli, zestawów s?uchawkowych i futera?ów.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
23,1 cm (d?.) x 9,1 cm (szer.) x 19,3 cm (wys.) 
 
Waga:
765 g (z akumulatorem)
 
DANE TECHNICZNE 
Klawiatura:
28-, 43- lub 53-klawiszowa; Emulacja terminala:(5250, 3270, VT)
 
Wy?wietlacz:
3,7” VGA, kolorowy
 
Moc:
Wymienny, ?adowalny zestaw akumulatorów litowo–jonowych 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 Wh

Procesor:
Procesor Marvell PXA320 o cz?stotliwo?ci 806 MHz
 
System operacyjny:
Microsoft Windows CE 6.0 lub 
Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic
 
Pami??:
(RAM/ROM) 256 MB/1 GB
 
Gniazdo:
Karta SD/MMC
 
Rozwój aplikacji:
PSDK i EMDK s? dost?pne w witrynie  
internetowej Support Central firmy Motorola
 
Opcje skanowania:
SE960:
jednowymiarowy aparat skanowania o standardowym zakresie SE1524-ER: jednowymiarowy aparat skanowania o rozszerzonym zakresie, umo?liwiaj?cy odczyt z odleg?o?ci 45 stóp/13,72 m
 
SE4500:
Wielokierunkowy mechanizm odczytu jedno-/dwuwymiarowego, obs?uguj?cy symbole jedno- i dwuwymiarowe
 
SE4600:
Wielokierunkowy mechanizm odczytu jedno-/dwuwymiarowego o rozszerzonym zakresie, obs?uguj?cy symbole jedno- i dwuwymiarowe z odleg?o?ci od 8 cali/20,32 cm a? do 30 stóp/9,14 m
 
SE4500-DL:
Mechanizm odczytu jedno-/dwuwymiarowego obs?uguje wszystkie kody jedno- i dwuwymiarowe, które s? 
umieszczane na prawach jazdy i innych dokumentach identyfikacyjnych SE4500-HD: Mechanizm odczytu jedno-/dwuwymiarowego DPM obs?uguje wiele ró?nych kodów DPM na powierzchniach 
metalowych, plastikowych i szklanych, w tym w formacie dot peen, kodów wytrawianych laserem, odlewanych, stemplowanych lub t?oczonych 
 
Szybki, bezprzewodowy system transferu danych:
WLAN:
802.11a/b/g
 
Pr?dko?? przesy?ania danych:
802.11a: do 54 Mb/s; 802.11b: do 11 Mb/s; 
802.11g: do 54 Mb/s
 
Antena Wewn?trzna:
Zakres cz?stotliwo?ci we wszystkich krajach:
802.11a – 5 GHz; 
802.11b – 2,4 GHz; 802.11g – 2,4 GHz
 
Zabezpieczenia sieci WLAN:
WPA2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS 
(CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP lub MD5); 
PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, 
EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), 
WPA2/AES, CCX v4, FIPS 140-2 i IPv6
 
PAN (Bluetooth):
Bluetooth, wersja 2.1 z EDR 
 

AKCESORIA

 
GSM 50-11300-050R
Zestaw nag?owny