Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - MC9500-K

MC9500MC9500-K odznacza si? kluczowymi cechami i funkcjonalno?ci? charakterystyczn? dla komputerów przeno?nych z serii MC9000 firmy Motorola. Dysponuje te? wieloma innymi mo?liwo?ciami, których wprowadzenie jest efektem wyczerpuj?cych bada? i testów dotycz?cych takich zastosowa?, jak logistyka, dostarczanie przesy?ek, bezpo?rednie dostawy do sprzedawców detalicznych, obs?uga terenowa, bezpiecze?stwo publiczne i automatyzacja sprzeda?y w kilku spo?ród wiod?cych organizacji na ?wiecie. W efekcie powsta?o urz?dzenie niezwyk?e zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz — prze?omowy produkt z niezrównanym zestawem cech, który wyznacza nowy poziom innowacyjno?ci w dziedzinie komputerów przeno?nych. MC9500-K wyznacza nowe standardy: bardziej wytrzyma?a konstrukcja, wi?cej opcji przechwytywania danych, inteligentniejsze dzia?anie, wi?ksze mo?liwo?ci przetwarzania danych, bardziej ergonomiczna konstrukcja — a wszystko to w atrakcyjniejszej, l?ejszej i ?atwiejszej w u?ytkowaniu obudowie, która umo?liwia zupe?nie nowe podej?cie do kwestii akcesoriów, baterii i zarz?dzania.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
23.36 cm (wys.) x 8.89 cm (szer.) x 5.08 cm (d?.)
 
Waga:
623 g (razem z bateriami, piórkiem, klawiatur? i paskiem) 
 
DANE TECHNICZNE
 
Wy?wietlacz:
3,7" Kolorowy wy?wietlacz VGA (TFT) o rozdzielczo?ci 640 x 480 z panelem dotykowym i pod?wietleniem
 
Panel dotykowy:
Poliw?glanowy, reaguj?cy na si?? nacisku
 
Pod?wietlenie ekranu:
Pod?wietlenie diodowe LED
 
Opcje klawiatury:
Modu?owa: podstawowa alfabetyczna; numeryczna telefonu, numeryczna kalkulatora, alfanumeryczna
 
Gniazdo rozszerze?:
Gniazdo microSD — obs?uga do 16 GB
 
Powiadomienia:
Programowalne diody LED; powiadomienia d?wi?kowe; wibracja 
 
 Wydajno?? akumulatora:
Akumulator litowo-jonowy 4800 mAh, 3,7 V — ze wska?nikami stanu na?adowania i stanu technicznego
 
Tryb czuwania: 150 godzin
 
Tryb rozmowy: 8 godzin (minimum/tryb wstrzymania) 
 
Profile u?ytkownika:
Outdoor WAN+GPS: rozmowy g?osowe przez 15 min/godz., 
10 KB transferu co 10 min i dost?p do GPS przez ca?y czas, 
domy?lna konfiguracja innych parametrów, co najmniej 
8 godzin pracy
 
Outdoor Voice: rozmowy g?osowe przez 15 min/godz., 
domy?lna konfiguracja innych parametrów, co najmniej 
8 godzin pracy
 
Outdoor Scan: 600 skanów i przesy?u WAN w ci?gu godziny, 
domy?lna konfiguracja innych parametrów, co najmniej 
8 godzin pracy 
 
Opcje przechwytywania danych
 
Skanowanie:
Skaner 1D; rejestrator obrazów 2D; kolorowy cyfrowy aparat fotograficzny 3 MP z funkcj? automatycznej regulacji ostro?ci i oprogramowaniem do dekodowania symbologii
 
K?t skanowania:
Optymalny do skanowania (nachylenie w dó? 15°)
 
Opcje:
Dost?pne opcje: czytnik laserowy 1D; skaner cyfrowy 2D; aparat i skaner laserowy 1D; aparat i rejestrator obrazu 2D 
 
Kolorowy aparat fotograficzny
Rozdzielczo??:
3 megapiksele
 
O?wietlenie:
Lampa b?yskowa
 
Obiektyw:
Automatyczna regulacja ostro?ci
 
Skaner laserowy - tryb jednowymiarowy (SE950)
 
Zasi?g na 100% symboli UPCA:
60 cm
 
Rozdzielczo??:
Minimalna szeroko?? elementu kodu 0,101 milicala
 
Obrót: ±35° z pozycji pionowej
K?t nachylenia: ±65° z pozycji naturalnej
Ustawienie uko?ne: ±50° z pozycji naturalnej 
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
10 000 kandeli na stop?/107 640 luksów
 
Pr?dko?? skanowania:
104 (±12) cykli/s (dwukierunkowo)
 
K?t skanowania:
47° ± 3° (domy?lny); 35° ± 3° (zmniejszony)
 
Skaner cyfrowy 2D (SE4500SR)
Punkt ostro?ci:
Od ?rodka okna wyj?ciowego: SR — 19 cm
 
Rozdzielczo?? czujnika:
752 x 480 pikseli
 
Pole widzenia:
poziomo: 40°; pionowo: 25°
Ustawienie uko?ne: ±60°
Tolerancja nachylenia: ±60°
Tolerancja obrotu: 360°
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
9000 kandeli na stop?/96 900 luksów
 
Celowniczy LED (VLD):
laser 655 ± 10 nm
 
Element pod?wietlaj?cy (LED):
LED 625 ± 5 nm (2x) 
 
Technologia interaktywnych czujników firmy Motorola
Czujnik ruchu:
Trzyosiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu, zarz?dzanie energi? i wykrywanie spadania swobodnego 
 
Po??czenia g?osowe i transfer danych za pomoc? bezprzewodowej sieci WAN
Radio:
3.5G: GSM HSDPA i CDMA-EVDO Rev A szerokopasmowa transmisja g?osu i danych
 
Zakres cz?stotliwo?ci:
HSDPA: 850, 900, 1800, 1900 i 2100 MHz EVDO Rev A: 850 i 1900 MHz
Antena:
Wewn?trzna antena z obs?ug? funkcji diversity
 
Wbudowany GPS
GPS:
Zintegrowana obs?uga samodzielna lub wspomagana (Assisted-GPS, A-GPS) przez SUPL; chipset SiRFstarIII GSC3f/LP
 
Po??czenia g?osowe i transfer danych za pomoc? bezprzewodowej sieci LAN
Radio:
Trzy tryby IEEE® 802.11a/b/g
 
Bezpiecze?stwo:
WPA2 (opcje Personal lub Enterprise); 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP lub MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, 
EAP-GTC); certyfikat CCXv4; obs?uga IPv6; certyfikat FIPS 140-2
 
Antena:
Wewn?trzna antena z obs?ug? funkcji diversity
 
Obs?ugiwane szybko?ci transmisji danych:
1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
 
Kana?y robocze:
Kana?y 1–13 (2412–2472 MHz); kana? 14 (2484 MHz) tylko w Japonii; rzeczywiste kana?y/cz?stotliwo?ci zale?? od obowi?zuj?cych przepisów i organów certyfikacyjnych
 
Komunikacja g?osowa:
VoIP, Wi-Fi™, bezprzewodowa sie? LAN IEEE 802.11a/b/g sekwencja bezpo?rednia, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), oprogramowanie Motorola Voice Quality Manager (VQM)
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth®:
Class II, wersja 2.1 o zwi?kszonej szybko?ci transmisji (EDR); antena zintegrowana
 
Technologia IrDA: Port na podczerwie? pozwalaj?cy na komunikacj? z drukark? 
i innymi urz?dzeniami
 
G?os i d?wi?k
D?wi?k:
VoWWAN; VoWLAN; zgodno?? z TEAM Express; wytrzyma?e z??cze audio; wysoka jako?? g?o?nika; obs?uga przewodowych i bezprzewodowych (Bluetooth) zestawów s?uchawkowych; zestaw s?uchawkowy, tryb s?uchawki i g?o?nomówi?cy
 
Komunikacja sieciowa
I/O:
Klient USB 2.0 (wysoka szybko??) lub host USB 1.1 (pe?na szybko??); USB (przez baz? z jednym wej?ciem) lub Ethernet (przez baz? z czterema wej?ciami) 
 

AKCESORIA

 
SG-MC9523043-01R
Pakiet 5 zapasowych pasków na r?k? do terminala MC9500
 
SG-MC9521110-01R
Mi?kki futera? na urz?dzenie MC9500
 
SG-MC9511110-01R
Sztywny futera? na urz?dzenie MC9500