Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki laserowe - LS2208

LS2208Skaner r?czny LS2208 firmy Symbol Technologies zapewnia wysok? wydajno?? skanowania za rozs?dn? cen?. Zarówno w detalicznym punkcie sprzeda?y, jak i na zapleczu, przy ?ó?ku pacjenta, w bibliotece szkolnej, urz?dzenie LS2208 umo?liwia szybkie, niezawodne skanowanie, a jego wytrzyma?a, lekka konstrukcja jeszcze bardziej podnosi wydajno?? i skuteczno??, jednocze?nie obni?aj?c ca?kowity koszt utrzymania (TCO). 
 
Skaner LS2208 zosta? zaprojektowany do nieprzerwanej, ca?odziennej i codziennej intensywnej pracy oraz przetestowany pod k?tem wielokrotnych upadków na beton z wysoko?ci 5 stóp/1,5 m. Opatentowana konstrukcja wykorzystuj?ca pojedyncz? p?ytk? obwodu drukowanego eliminuje typowe miejsca wyst?powania awarii, czyli po??czenia pomi?dzy wieloma p?ytkami, a element skanuj?cy z p?ynnym polimerem stanowi g?ówny element chroni?cy przed wstrz?sami, aby zapewni? jeszcze bardziej niezawodne dzia?anie. Odporne na zarysowania okienko ze szk?a hartowanego pozwala zachowa? dok?adno?? skanowania kodów kreskowych. Zintegrowana obs?uga wielu systemów oraz obs?uga uniwersalnego kabla i nowych symboli zapewniaj? niezb?dn? ochron? inwestycji, dzi?ki czemu skaner zakupiony dzi? b?dzie wspó?pracowa? z systemami u?ywanymi w przysz?o?ci.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
15,2 cm (wys.) x 6,3 cm (szer.) x 8,4 cm (g?.)
 
Waga:
146 g
 
Kolor:
Bia?y lub szaro-czarny
 
CHARAKTERYSTYKA DZIA?ANIA
Typ skanera:
Dwukierunkowy
 
?ród?o ?wiat?a:
Dioda z widocznym laserem 650 nm 
 
Pr?dko?? skanowania:
Standardowo 100 odczytów na sekund?
 
Znamionowa odleg?o?? robocza:
Od 0 do 43cm w przypadku 100% symboli U.P.C./EAN
 
Obrót (przechylenie):
1 +/- 30 stopni 
 
Nachylenie:
2 +/- 65 stopni
 
Ustawienie uko?ne (odchylenie):
 3 +/- 60 stopni
 
Mo?liwo?? dekodowania
 
UPC/EAN, UPC/EAN z uzupe?nieniami, UCC/EAN 
128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, 
Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, 
Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, 
Code 11, IATA, ró?ne odmiany RSS, Chinese 2 z 5 
 
Obs?ugiwane interfejsy:
RS232, z??cze klawiatury, pióro ?wietlne, IBM 468X/9X, USB, Synapse i Undecoded