Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki laserowe - CS3000

CS3000?atwe w u?yciu urz?dzenia serii CS3000 praktycznie nie wymagaj? szkolenia pracowników. Bardzo intuicyjny, prosty 2-przyciskowy interfejs u?atwia skanowanie. Ponadto rowki uk?adaj?ce d?o? i palce w po?o?enie najwygodniejsze do skanowania w po??czeniu z przyciskami wyzwalaj?cymi z mi?kkiej gumy zapewniaj? komfort w wi?kszo?ci zada? intensywnego skanowania.
Du?a pojemno?? pami?ci pozwala pracownikom na zapisanie ponad miliona kodów kreskowych, co stanowi wsparcie dla najwi?kszych operacji wsadowych. Pami?? nieulotna zapewnia bezpiecze?stwo przechowywania danych wsadowych. Najwy?sza trwa?o?? zapewnia niski ca?kowity koszt utrzymania (TCO). Uszczelnienie klasy IP40, odporno?? na upadek z wysoko?ci 4 stóp/1,2 m oraz mo?liwo?? wytrzymania 500 nast?puj?cych po sobie upadków z wysoko?ci 1,64 stopy/0,5 m gwarantuj? niezawodne funkcjonowanie. Czas cyklu dzia?ania akumulatora wynosz?cy 24 godziny w trybie wsadowym oraz 12 godzin w trybie Bluetooth zapewnia funkcjonowanie urz?dzenia przez ponad jedn? zmian? na jednym ?adowaniu.
W trybie wsadowym to kieszonkowe urz?dzenie umo?liwia pracownikom ochrony skanowanie kodów kreskowych przy drzwiach wej?ciowych i w innych lokalizacjach, a nast?pnie przesy?anie danych sygnatur dotycz?cych daty i godziny pod koniec zmiany w celu udokumentowania prawid?owego wykonania czynno?ci. Poza firm? producenci i dystrybutorzy mog? wyposa?y? klientów w urz?dzenia CS3000 w celu skanowania zu?ytych produktów, co wydajnie zautomatyzuje proces zamawiania na poziomie punktu zu?ywania materia?ów. W trybie skanowania w czasie rzeczywistym urz?dzenie CS3070 z interfejsem Bluetooth mo?e by? skojarzone praktycznie z ka?dym istniej?cym urz?dzeniem smartphone, co umo?liwia kierowcom b?d?cym w trasie ?atwe skanowanie produktów dostarczonych lub znajduj?cych si? na pó?kach magazynowych, a to z kolei pomaga zautomatyzowa? proces dostawy i zamawiania i zabezpieczy? go przed b??dami. 
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
8,65 cm (d?.) x 4,95 cm (szer.) x 2,2 cm (wys.)
 
Waga:
Z akumulatorami: 70 g 
 
DANE TECHNICZNE
 
Aparat skanowania:
Laser SE955, laser jednoliniowy
 
Pami??:
512 MB Flash
 
Pojemno?? pami?ci:
Ponad 1 milion kodów kreskowych (UPC z sygnatur? daty/godziny)
 
Diody:
Dioda skanowania (zielona, czerwona i bursztynowa)i dioda po??czenia Bluetooth® (niebieska)
 
Przyciski:
Skanowanie, usuni?cie zeskanowanego kodu (tylko tryb wsadowy), w??czenie Bluetooth (tylko skanery RF)
 
TRYB DZIA?ANIA
Wsadowy:
Zeskanowane kody s? rejestrowane w pami?ci wraz z opcjonaln? sygnatur? daty/godziny.
 
Otwarte po??czenie Bluetooth:
Bezprzewodowe przesy?anie danych w czasie rzeczywistym
 
CHARAKTERYSTYKA DZIA?ANIA
Funkcje dekodowania:
kody 1D (jednowymiarowe)
 
Obs?ugiwane interfejsy:
USB (z??cze mini): CS3000 i CS3070
Bluetooth: CS3070 
 
Zegar czasu rzeczywistego:
Wraz z ka?dym zeskanowanym kodem kreskowym mo?na zapisa? sygnatur? daty/godziny
(tylko tryb wsadowy) 
 
Komunikacja w trybie wsadowym:
USB 2.0
 
Bluetooth:
??czno?? radiowa Bluetooth:
Bluetooth, klasa 2, wersja 2.1 ze zwi?kszon? pr?dko?ci? przesy?ania danych (EDR)
 
Zasi?g Bluetooth:
30 stóp/10 m
 
Profile Bluetooth:
Z??cze klawiatury HID i profil portu szeregowego (SPP)
 
 
 
Odporno?? na upadki:
upadek z wysoko?ci 4 stóp/1,21 m na beton pokryty p?ytkami z linoleum,
6 upadków na 6 stron w pe?nym zakresie temperatur pracy.
 
Odporno?? na wielokrotny upadek:
250 wstrz?sów przy upuszczeniu z wysoko?ci 1,64 stopy/0,5 m
(500 upadków)
 
Temperatura pracy:
od 32° do 104°F / od 0° do 40°C