Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki RFID - R110Xi4

R110Xi4Zoptymalizowane do druku wysokonak?adowego drukarki/kodery RFID R110Xi4 firmy  Zebra umo?liwiaj? drukowanie i kodowanie ró?nego rodzaju inteligentnych etykiet radiowych UHF do wielu ró?nych zastosowa? – od oznaczania próbek medycznych niewielkimi etykietami radiowymi o wysokiej rozdzielczo?ci (600 dpi) i etykietowania pojedynczych produktów po znakowanie palet/kartonów etykietami RFID o szeroko?ci druku do 102 mm.
Nale??cy do trzeciej generacji drukarek/koderów Zebry z serii RXi™ model R110Xi4 zosta? wyposa?ony w innowacyjne, wiod?ce w bran?y funkcje w celu spe?nienia wymaga? obecnych i przysz?ych zastosowa? i wykorzystuje zalety mocnej i trwa?ej platformy drukarki Xi4™, która zapewnia solidne dzia?anie.
Drukarka/koder R110Xi4 oferuje wysok? rozdzielczo?? (23,5 pkt na mm) zapewniaj?c? lepsz? jako?? druku na mniejszych etykietach, takich jak etykiety radiowe na komponenty. Wersje o rozdzielczo?ci 8 punktów na mm lub 12 punktów na mm s? idealne do drukowania etykiet radiowych w wysokich nak?adach, m.in. do oznaczania cz??ci i produktów. Automatyczna konfiguracja, umo?liwiaj?ca kodowanie wielu ró?nych znaczników RFID, upraszcza wprowadzanie ustawie?. Ponadto, koduj?c chipy RFID po?o?one  bli?ej siebie (16 mm) ni? w przypadku drukarek/koderów innych marek, R110Xi4 zapewnia ni?szy koszt na etykiet?, mniejsz? cz?stotliwo?? wymiany rolek no?nika oraz wi?ksz? przepustowo??.
Adaptacyjna technologia kodowania RFID z funkcj? wykrywania ró?nych chipów zapewnia najwy?sz? precyzj? kodowania w bran?y. U?ytkownik mo?e nawet stosowa? no?niki przeznaczone do innych drukarek/koderów dzi?ki zdolno?ci urz?dze? firmy Zebra do wykrywania ró?nego rozmieszczenia chipów. Je?li u?ytkownik nie potrzebuje wydrukowanych etykiet, to mo?liwo?? bezpo?redniego kodowania chipów daje 
jeszcze wi?ksze oszcz?dno?ci no?nika. Przedsi?biorstwa posiadaj?ce mi?dzynarodowe ?a?cuchy dostaw mog? ?atwo wdro?y? ten sam model drukarki/kodera R110Xi4 w wielu krajach dzi?ki zapewnianej przez  firm? Zebra zgodno?ci z globalnymi standardami.
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
 
• Niezawodna jako?? druku – wbudowane narz?dzia diagnostyczne zapewniaj? optymaln? jako?? druku
• Du?y i czytelny przedni panel z wieloj?zycznym pod?wietlanym wy?wietlaczem LCD; menu obs?uguje szeroki zakres j?zyków – doskona?e rozwi?zanie dla firm mi?dzynarodowych
• Sk?adana pokrywa zasobnika no?ników z oknem
• Ulepszona funkcja ostrzegania o niskim poziomie ta?my barwi?cej i no?nika na wy?wietlaczu LCD/w sieci
• G?owica cienkowarstwowa z systemem E3™ Element Energy Equalizer™
• Dwa czujniki no?ników: transmisyjny i refleksyjny, 
do wyboru przez oprogramowanie lub przedni panel sterowania
• Zegar czasu rzeczywistego 
 
PARAMETRY FIZYCZNE
• Szeroko??: 261,9 mm
• Wysoko??: 393,7 mm
• G??boko??: 517,5 mm
• Waga: 22,7 kg 
 
DANE TECHNICZNE
 
Rozdzielczo?? 
• 8 pkt/mm
• 12 pkt/mm
• 23,5 pkt/mm
 
Pami??  
• Flash 8 MB; RAM 16 MB 
 
Szeroko?? druku
• 102 mm 
 
D?ugo?? druku
• 3810 mm
 
Szybko?? druku
• 356 mm/s w rozdz. 8 pkt/mm
• 305 mm/s w rozdz. 12 pkt/mm
• 152 mm/s w rozdz. 23,5 pkt/mm
 
Czujniki no?ników
• Transmisyjny i refleksyjny  
 
 PARAMETRY NO?NIKÓW
 
Etykiety
• Minimalna d?ugo?? etykiet nieci?g?ych: 
• 6 mm – tryb zwijania
• 13 mm – tryb odklejania
• 18 mm – tryb odrywania
• 38 mm – tryb obcinaka
 
 Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem: 
20 mm do 114 mm
 
Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem: 
?rednica zewn. 203 mm na rdzeniu o ?rednicy wewn. 76 mm
 
• Grubo?? no?ników: 0,076 mm do 0,305 mm
 
• Rodzaje no?ników: ci?g?e, sztancowane, z czarnym znacznikiem, nacinane
 
Ta?my barwi?ce
• ?rednica zewn?trzna: 81,3 mm
• Standardowa d?ugo??: 450 m lub 300 m
 
 Proporcje: stosunek rolki z no?nikiem do ta?my 2:3
• Uk?ad ta?my: strona powlekana na zewn?trz
• ?rednica wewn?trzna rdzenia: 25,4 mm