Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - RZ 400 RZ 600

RZ400 600Drukarki/kodery RFID z serii RZ mo?na ?atwo w??czy? do wi?kszo?ci systemów magazynowych, produkcyjnych i biznesowych. Modele RZ400 i RZ600 lepiej wspó?pracuj? z sieci? – przez USB 2.0, bezpieczne po??czenie bezprzewodowe 802.11b/g lub Ethernet.
Urz?dzenia z serii RZ s? lepiej wyposa?one do zastosowa? w Twojej firmie – oferuj? ró?ne ustawienia mocy RFID, które mo?na dostosowa? do obecnych i przysz?ych protoko?ów RFID oraz transponderów ró?nego rodzaju i wielko?ci, a tak?e wybór rozdzielczo?ci druku, w tym 300 dpi, i druk z obs?ug? XML w wyposa?eniu standardowym. Ponadto lepiej odpowiadaj? Twoim potrzebom – oferuj? ?atw? instalacj? i konfiguracj? za pomoc? du?ego i wyra?nego przedniego panelu sterowania z obs?ug? tak?e j?zyków azjatyckich, ?atwe ?adowanie materia?ów eksploatacyjnych oraz ?atw? konserwacj? z szybk? wymian? g?owicy drukuj?cej i wa?ka.
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
 
Zintegrowany czytnik/koder UHF
EPC Gen 2/ISO 18000-6C
Pe?en zakres ustawie? mocy RFID
Procesy RFID zoptymalizowane w celu najszybszego przetwarzania danych i druku etykiet
Liczniki RFID monitoruj?ce dobre i niesprawne etykiety
Regulowane ustawienia mocy odczytu i zapisu RFID zapewniaj? maksymaln? elastyczno?? przy drukowaniu ma?ych etykiet
32-bitowy procesor RISC 133 MHz
Sterownik druku Zebra dla systemów operacyjnych Windows®2000/XP/2003/2008/Vista/7
Zaawansowane liczniki etykiet/no?ników
Technologia druku: termotransferowy lub termiczny
Konstrukcja: podstawa, szkielet i mechanizm g?owicy odlewane z aluminium
Metalowa pokrywa zasobnika no?ników z du?ym oknem
Technologia Element Energy Equalizer™ (E3™)  zapewniaj?ca wysok? jako?? druku
Automatyczna kalibracja
Zegar czasu rzeczywistego
Zasilacz samonastawny (90–265 V AC)
Instrukcje obs?ugi oznaczone kolorami
Wieloj?zyczny panel sterowania z pod?wietlanym wy?wietlaczem o rozdz. 240x128 pikseli
ZPL II®
Drukowanie z obs?ug? j?zyka XML – bezpo?rednia integracja systemów druku etykiet z kodami 
kreskowymi, eliminuj?ca op?aty licencyjne i serwery drukarek oraz obni?aj?ca koszty dostosowywania i programowania
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 
Szeroko??
278 mm
 
Wysoko??
338 mm
 
G??boko??
475 mm
 
Masa
15 kg
 
Masa z opakowaniem
22 kg
 
 
DANE TECHNICZNE
 
Rozdzielczo??
8 punktów na mm/203 dpi;
12 punktów na mm/300 dpi
 
Pami??
Standardowo: flash 8 MB, DRAM 16 MB
Opcjonalnie: instalowana fabrycznie pami?? flash 64 MB
 
Szeroko?? druku
RZ400: 104 mm
RZ600: 168 mm
 
D?ugo?? druku
RZ400: w rozdz. 203 dpi: 3988 mm; w rozdz. 300 dpi: 1854 mm
RZ600: w rozdz. 203 dpi: 2590 mm; w rozdz. 300 dpi: 1143 mm
 
Szybko?? druku
203 dpi: 254 mm/s
300 dpi: 203 mm/s
 
Czujniki no?ników
Sta?y czujnik refleksyjny
Regulowany czujnik transmisyjny 
 
PARAMETRY NO?NIKÓW
 
 Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych: 991 mm
 
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
RZ400: 114 mm
RZ600: 178 mm
 
Maksymalna ?rednica rolki
203 mm
 
?rednica rdzenia
76 mm
 
Grubo?? no?ników
0,058 mm do 0,25 mm
 
Rodzaje no?ników
Ci?g?e, typu die-cut, przywieszki, z czarnym znacznikiem 
 
Parametry kalki 
 
?rednica zewn?trzna
81,3 mm
 
Standardowa d?ugo??
300 m lub 450 m
 
Proporcje
Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 3:1; kalka musi mie? szeroko?? co najmniej tak? jak no?nik
 
Szeroko??
RZ400: 51 mm do 110 mm
 • RZ600: 51 mm do 174 mm
 
Uk?ad kalki
Kalka zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz (mo?liwo?? stosowania kalki zwijanej stron? z barwnikiem do wewn?trz z opcjonalnym trzpieniem na kalk? w modelu RZ400)
 
?rednica wewn. rdzenia
25,4 mm 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa