Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - P4T RP4T

p4tP4T/RP4T firmy Zebra jest pierwsz? na rynku przeno?n? drukark? termotransferow?  z opcjonaln? funkcj? drukowania i kodowania RFID UHF. ?atwa do przenoszenia  drukarka P4T/RP4T umo?liwia u?ytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwa?ych i wytrzyma?ych no?nikach termotransferowych – eliminuj?c b??dy w danych, usprawniaj?c ?ledzenie ?rodków trwa?ych i podnosz?c wydajno?? pracowników.

 

?atwa obs?uga i wysoka wydajno?? dzi?ki zaawansowanej technologii

 

• Zaawansowana technologia bezprzewodowa: Bluetooth® 2.0, bezpieczny interfejs 802.11b/g

• Interfejs szeregowy/USB w wyposa?eniu standardowym

• Inteligentne funkcje – monitorowanie stanu baterii i wk?ad z kalk? termotransferow? z autoregulacj?

• Wytrzyma?a konstrukcja do u?ytku w terenie – odporno?? na py? i wod? zgodnie z norm? IP14 (lub zgodnie z norm? IP54 z opcjonalnym pokrowcem ochronnym)

• Szybkie i ?atwe ?adowanie no?ników i kalki

• Wygodna do noszenia i trzymania

• ?atwa obs?uga

• Du?y wy?wietlacz LCD u?atwiaj?cy obs?ug? urz?dzenia i pokazuj?cy informacje o stanie w czasie rzeczywistym

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

 

• Pami?? flash 8 MB/SRAM 16 MB

• Interfejs USB 2.0/szeregowy

• Procesor 32-bitowy

• Druk w trybie termotransferowym lub termicznym (z automatycznym czujnikiem)

• Du?y wy?wietlacz LCD

• Obs?uga no?ników sk?adanych

• Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniaj?ca ?atwe ?adowanie no?ników i kalki

• Odporno?? na wielokrotne upadki na beton z wysoko?ci do 1,52 m

• Czujnik przerwy, czarnego znacznika, no?nika,  szeroko?ci no?nika, otwartej pokrywy i kalki

• Inteligentna bateria i wk?ad z kalk?

• Pasek na rami? 

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 

Szeroko??:

• 177,8 mm

 

Wysoko??:

• 218,4 mm

 

G??boko??:

• 76,2 mm

 

Masa:

• 1,32 kg z kalk? i bateri? 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Rozdzielczo??:

• 8 punktów na mm/203 dpi

 

Pami??:

• Flash 8 MB /SRAM 16 MB

 

Maks. szeroko?? druku:

• 104 mm

 

Szybko?? druku:

• Termiczny 76,2 mm na sekund?

• Termotransferowy 38,1 mm na sekund? 

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

 

Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem:

• 104,78 mm

 

Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem:

• ?rednica zewn. 66 mm na rdzeniu o ?rednicy wewn. 19,1 mm (no?niki bez RFID)

• ?rednica zewn. 66 mm na rdzeniu o ?rednicy wewn. 34,9 mm (no?niki RFID)

 

Grubo?? no?ników:

• 0,08 mm do 0,216 mm

 

Rodzaje no?ników:

• Paragony, etykiety syntetyczne lub papierowe

 

PARAMETRY KALKI

 

Rodzaj kalki:

• ?ywiczna lub woskowo - ?ywiczna

Standardowa d?ugo??:

• 30 m

 

Proporcje:

• Stosunek rolki z no?nikiem do kalki oko?o 2:1 w zale?no?ci od grubo?ci no?nika

 

Szeroko?? kalki:

• 110,0 mm 

 

OPCJE I AKCESORIA

 

Opcje interfejsów bezprzewodowych

• Bluetooth 2.0

• 802.11b/g

 

Opcja RFID

• Obs?uga protoko?u pasywnego EPC klasy 1 Gen 2

• W pe?ni zintegrowany czytnik/koder RFID 

 

UHF ThingMagic®

• Polecenia ZPL® dotycz?ce funkcji RFID zapewniaj? ?atw? konfiguracj? RFID z maksymaln? elastyczno?ci?

• Regulowane ustawienia mocy odczytu i zapisu RFID odpowiednie do szerokiej gamy chipów

• Liczniki RFID monitoruj? dobre i niesprawne etykiety

• Weryfikacja i uniewa?nianie chipów, aby zapobiec u?ywaniu niesprawnych etykiet

• Wspó?praca z szerok? gam? etykiet i tagów Gen 2

• Obs?uga nowszych chipów Gen 2 z pami?ci? rozszerzon?

• Zasilacz AC

• Pojedyncza ?adowarka AC

• ?adowarka na cztery baterie

• Uchwyt RAM® do monta?u w pojazdach i wózkach wid?owych

• Zestaw monta?owy do wózków wid?owych do prac ci??kich

• Zasilacz DC

• ?adowarka samochodowa

• Pokrowiec nylonowy

• Zapasowa bateria

• Kable

• Obs?uga no?ników sk?adanych