Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki pó?przemys?owe - S4M

S4MDrukarka termiczna S4M firmy Zebra jest niedrogim rozwi?zaniem odpowiednim do wielu zastosowa? wymagaj?cych druku etykiet – doskona?ym zarówno dla osób po raz pierwszy kupuj?cych drukark? kodów kreskowych, jak i u?ytkowników pragn?cych zamieni? swoje starsze urz?dzenie Stripe lub drukark? stacjonarn? na nowy model albo rozbudowa? system o nowe drukarki.
 
Prosty sposób na niezawodne drukowanie 
• S4M zapewnia ?atwo?? u?ytkowania, du?? trwa?o?? zapewnia ?atwo?? u?ytkowania, du?? trwa?o?? dzi?ki metalowemu szkieletowi i obudowie oraz obs?ug? pe?nowymiarowych rolek etykiet o ?rednicy 203 mm, co pozwala na rzadsz? wymian? no?ników.
• Przedni panel sterowania wyposa?ony jest w proste menu u?atwiaj?ce nawigacj?, a sprawdzona konstrukcja z bocznym za?adunkiem no?ników eliminuje potrzeb? uci??liwego nawlekania etykiet i ta?m, umo?liwiaj?c ich szybkie i ?atwe ?adowanie.
• Du?y wybór interfejsów – od szeregowego, równoleg?ego i USB po wewn?trzny Ethernet 10/100 lub bezprzewodowy 802.11b/g – u?atwia integracj? w ?rodowisku informatycznym.
• Urz?dzenie b?dzie bezproblemowo pracowa? w?ród innych drukarek Zebra, poniewa? obs?uguje te same j?zyki programowania (ZPL® i EPL™). 
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
 
• Technologia druku: termiczny lub termotransferowy (opcjonalnie)
• Konstrukcja: szkielet odlewany z metalu z metalow? obudow?
• Metalowa pokrywa zasobnika no?ników z du?ym oknem
• Technologia Element Energy Equalizer™ (E3™) zapewniaj?ca wysok? jako?? druku
• Panel sterowania z pod?wietlanym wy?wietlaczem LCD
• Port równoleg?y, USB 1.1 i szeregowy RS-232
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 • Szeroko??: 272 mm
• Wysoko??: 295 mm
• G??boko??: 477 mm
• Masa: 12,4 kg 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Rozdzielczo??
• 8 punktów na mm/203 dpi
• 12 punktów na mm/300 dpi (opcjonalnie)
 
Pami??
• Standardowo: flash 4 MB, DRAM 8 MB 
 
Szeroko?? druku
• 104mm
 
D?ugo?? druku
• 203dpi: 3,988mm
• 300dpi: 1,854mm (opcjonalnie)
 
Szybko?? druku
• 152mm/s
 
Czujniki no?ników
• Transmisyjny i refleksyjny 
 
PARAMETRY NO?NIKÓW
 
Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
• Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych: 
991 mm
 
Szeroko?? no?ników
• 19,4 mm do 114 mm
 
Maksymalne wymiary rolki
• ?rednica zew. 203 mm na rdzeniu o ?rednicy wew. 
76 mm
• ?rednica zew. 152 mm na rdzeniu o ?rednicy wew. 
25 mm
 
Grubo?? no?ników
• 0,076 mm do 0,25 mm
 
Rodzaje no?ników
• Ci?g?e, typu die-cut, metki/przywieszki, 
z czarnym znacznikiem 
 
PARAMETRY KALKI
(Tylko wersja temtransferowa)
 
?rednica zewn?trzna
• 81,3 mm
 
Standardowa d?ugo??
• 300 m lub 450 m
 
Proporcje
• stosunek rolki z no?nikiem do kalki 2:1 dla 
d?ugo?ci 300 m
• stosunek rolki z no?nikiem do kalki 3:1 dla 
d?ugo?ci 450 m
 
Szeroko??
• 40 mm do 110 mm
 
Uk?ad kalki
• Kalka zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz
 
?rednica wewn?trzna rdzenia
• 25,4 mm