Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki pó?przemys?owe - ZM 400 ZM 600

ZM400 600Drukarki ZM400™ i ZM600™ spe?niaj? wszystkie funkcje drukarek z dotychczasowego asortymentu Z Series, ale czyni? to jeszcze lepiej, oferuj?c wi?kszy wybór interfejsów, lepsz? wydajno?? i ?atwiejsz? konserwacj?. Dzi?ki tym zaletom ulepszone drukarki Z Series nadaj? si? doskonale do szerokiego zakresu zastosowa?.
 
Lepsze do pracy w Twojej firmie
• Drukarki ZM400 i ZM600 zapewniaj? rozbudowane opcje komunikacji przez interfejs USB 2.0, bezpieczny interfejs bezprzewodowy 802.11b/g oraz nowy serwer druku ZebraNet® 10/100 PrintServer, umo?liwiaj?cy jednoczesne wykorzystywanie po??cze? równoleg?ych i sieciowych.
• Wybór rozdzielczo?ci druku 200, 300 lub 600 dpi, drukowanie z obs?ug? j?zyka XML oraz przystosowanie do przysz?o?ciowej technologii RFID pozwala na wdra?anie drukarek ZM400 i ZM600 w wielu ró?nych zastosowaniach.
• Udoskonalone drukarki Z Series zapewniaj? u?ytkownikom wi?ksz? wygod? ze wzgl?du na ?atwe ?adowanie kalki termotransferowej i etykiet, proste wprowadzanie ustawie? z pomoc? du?ego wy?wietlacza LCD oraz uproszczon? konserwacj? g?owicy drukuj?cej i wa?ka.
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
• Technologia druku: termotransferowy lub termiczny
• Konstrukcja: podstawa, szkielet i mechanizm 
g?owicy odlewane z aluminium
• Metalowa pokrywa zasobnika no?ników 
z du?ym oknem
• Technologia Element Energy Equalizer™ (E3™) 
zapewniaj?ca wysok? jako?? druku
• Automatyczna kalibracja
• Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
• Zasilacz samonastawny (90–265 V AC)
• Instrukcje obs?ugi oznaczone kolorami
• Panel sterowania z wieloj?zycznym 
pod?wietlanym wy?wietlaczem graficznym LCD 
o rozdz. 240x128 pikseli
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 Szeroko?? 
• ZM400: 278 mm
• ZM600: 341 mm
Wysoko?? 
• ZM400: 338 mm
• ZM600: 338 mm
G??boko?? 
• ZM400: 475 mm
• ZM600: 475 mm
Masa 
• ZM400: 15 kg
• ZM600: 16 kg 
 
 DANE TECHNICZNE DRUKAREK
 
Rozdzielczo??
• 8 punktów na mm/203 dpi; 12 punktów na mm/
• 300 dpi; 24 punkty na mm/600 dpi (tylko ZM400)
 
Pami??
• Standardowo: flash 8 MB, DRAM 16 MB 
• Opcjonalnie: instalowana fabrycznie pami?? 
flash 64 MB
 
Szeroko?? druku
• ZM400: 104 mm
• ZM600: 168 mm
 
D?ugo?? druku
• ZM400: w rozdz. 203 dpi: 3988 mm; w rozdz. 
300 dpi: 1854 mm; w rozdz. 600 dpi: 991 mm
• ZM600: w rozdz. 203 dpi: 2590 mm; 
w rozdz. 300 dpi: 1143 mm
 
Szybko?? druku
• 203 dpi: 254 mm/s
• 300 dpi: 203 mm/s
• 600 dpi: 102 mm/s
 
Czujniki no?ników
• Sta?y czujnik refleksyjny
• Regulowany czujnik transmisyjny 
 
PARAMETRY NO?NIKÓW
 
Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
• Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych: 991 mm
 
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
• ZM400 – 114 mm
• ZM600 – 178 mm
 
Maksymalna ?rednica rolki
• 203 mm
 
?rednica rdzenia
• 76 mm
 
Grubo?? no?ników
• 0,058 mm do 0,25 mm
 
Rodzaje no?ników
• Ci?g?e, typu die-cut, metki/przywieszki, 
z czarnym znacznikiem
 
PARAMETRY KALKI
 
?rednica zewn?trzna
• 81,3 mm
 
Standardowa d?ugo??
• 300 m lub 450 m
 
Proporcje
• Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 3:1. Kalka musi 
mie? szeroko?? co najmniej tak? jak no?nik.
 
Szeroko??
• ZM400: 51 mm do 110 mm
• ZM600: 51 mm do 174 mm
 
Uk?ad kalki
• Kalka zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz 
(mo?liwo?? stosowania kalki zwijanej stron? 
z barwnikiem do wewn?trz z opcjonalnym 
trzpieniem na kalk?)
 
?rednica wewn?trzna rdzenia
• 25,4 mm