PiÄ…tek 22 PaĹş 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - 110Xi4

110Xi4Seria drukarek Zebra Xi oferuje legendarn? trwa?o??, doskona?? jako?? druku, du?? przepustowo??, d?ugi okres eksploatacji i niezrównan? niezawodno?? w wymagaj?cych zastosowaniach. Cechy te przek?adaj? si? na niski ca?kowity koszt posiadania i dlatego jest to doskona?y wybór i m?dra inwestycja dla firm potrzebuj?cych wysokonak?adowego lub specjalistycznego druku etykiet w zastosowaniach krytycznych.
Drukarki Xi4™ bazuj? na osi?gni?ciach poprzednich generacji Xi i zwi?kszaj? ich wydajno?? operacyjn?, oferuj?c wi?ksz? szybko?? druku w wybranych modelach, niezawodn? jako?? druku i zaawansowane systemy wczesnego ostrzegania. Ponadto ró?ne opcje interfejsów oraz zdalna instalacja/zarz?dzanie drukarkami przez rozwi?zania ZebraLink™ jeszcze bardziej u?atwiaj? integracj?.

 110Xi4 – 203/300 dpi

Model 110Xi4, z g?owic? drukuj?c? 203 lub 300 dpi, oferuje ró?ne szeroko?ci druku maksymalnie do 102 mm, nadaje si? wi?c doskonale do zastosowa? w firmach spedycyjnych, magazynowych i produkcyjnych. Je?li potrzebny Ci czysty i wyra?ny druk wysokiej jako?ci na ma?ych etykietach produktowych, zamów 110Xi4 z g?owic? 300 dpi. 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 261,9 mm

G??boko??: 517,5 mm

Wysoko??: 393,7 mm

Waga: 22,7 kg 

DANE TECHNICZNE 

Rozdzielczo??

8 pkt/mm (203 dpi)

12 pkt/mm (300 dpi)

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 102 mm

D?ugo??: 991 mm 

 

Maksymalna szybko?? druku

203 dpi: 356 mm/s

300 dpi: 305 mm/s 

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

 

Szeroko?? etykiet i podk?adu: 20 mm do 114 mm

Szeroko?? kalki: 20 mm do 110 mm 

 

Etykiety 

Maks. wymiary rolki

• ?rednica zewn. 203 mm na rdzeniu 

o ?rednicy wewn. 76 mm

 

Grubo?? (etykieta i podk?ad)

• 0,076 mm do 0,305 mm

 

Rodzaje no?ników

• Ci?g?y sk?adany, wykrojnik lub 

z czarnym znacznikiem

 

Kalki barwi?ce

Kalka powinna mie? szeroko?? co najmniej tak? 

jak no?nik.

 

Maks. wymiary rolki

• ?rednica zewn. 81,3 mm na rdzeniu o ?rednicy 

wewn. 25,4 mm

 

Standardowe d?ugo?ci

• 450 m lub 300 m; zapewnia stosunek rolki 

z no?nikiem do kalki 3:1 i 2:1 

 

Uk?ad kalki

• Kalka zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz 

 

MO?LIWO?? ROZBUDOWY O FUNKCJ? RFID

Drukarka 110Xi4 oferowana jest w wersji 

z mo?liwo?ci? rozbudowy o funkcj? RFID 

w przysz?o?ci. Wkrótce dost?pny b?dzie zestaw do 

rozbudowy o funkcj? RFID zgodny z UHF EPC Gen 

2 klasy 1. Wkrótce mo?liwo?? korzystania z RFID. 

 

110Xi4 – 600 dpi 

110Xi4 z g?owic? drukuj?c? 600 dpi oferuje niezrównan? precyzj? druku kodów kreskowych, tekstu i grafiki na niewielkiej powierzchni etykiet. Jest to idealna drukarka dla u?ytkowników wymagaj?cych najwy?szej rozdzielczo?ci i g?sto?ci – do etykietowania elementów elektronicznych, podzespo?ów telekomunikacyjnych, urz?dze? medycznych, fiolek farmaceutycznych itd. 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 261,9 mm

G??boko??: 517,5 mm

Wysoko??: 393,7 mm

Waga: 22,7 kg 

DANE TECHNICZNE 

Rozdzielczo??

23,5 pkt/mm (600 dpi) 

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 102 mm

D?ugo??: 991 mm 

 

Maksymalna szybko?? druku

152 mm/s

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

Szeroko?? etykiet i podk?adu: 20 mm do 114 mm

Szeroko?? kalki: 20 mm do 110 mm 

 

140Xi4 

140Xi4, jedna z najszybszych drukarek w serii Xi firmy Zebra, drukuje z szybko?ci? do 355 mm na  sekund?. Ze wzgl?du na tak wysok? wydajno?? i stalow? konstrukcj? jest to idealny model do ca?odobowego wysokonak?adowego druku w zastosowaniach krytycznych. Drukarka 140Xi4 jest tak?e odpowiednim urz?dzeniem do ?rodowisk wymagaj?cych szybkiego druku etykiet na ??danie lub w seriach. 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 287,3 mm

G??boko??: 517,5 mm

Wysoko??: 393,7 mm

Waga: 25 kg 

 

DANE TECHNICZNE 

Rozdzielczo??

8 pkt/mm (203 dpi)  

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 128 mm

D?ugo??: 991 mm  

 

Maksymalna szybko?? druku

356 mm/s 

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

Szeroko?? etykiet i podk?adu: 40 mm do 140 mm

Szeroko?? kalki: 40 mm do 130 mm 

 

 170Xi4™

Drukarka 170Xi4 jest idealna do drukowania na ??danie lub w seriach etykiet zgodnych ze standardem AIAG, ODETTE, UCC/EAN- 128 i innymi wymogami. Urz?dzenie oferuje rozdzielczo?? druku 203 i 300 dpi i drukuje etykiety o szeroko?ci do 168 mm z szybko?ci? do 305 mm na sekund?. Podobnie jak w przypadku wszystkich drukarek Xi4, mocna stalowa konstrukcja tego modelu zapewnia jego niezawodne funkcjonowanie w najtrudniejszych warunkach ?rodowiskowych. 

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 338,1 mm

G??boko??: 517,5 mm

Wysoko??: 393,7 mm

Waga: 30,5 kg  

 

DANE TECHNICZNE

 Rozdzielczo??

8 pkt/mm (203 dpi)

12 pkt/mm (300 dpi)

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 168 mm

D?ugo??: 991 mm  

 

Maksymalna szybko?? druku

203 dpi: 305 mm/s

300 dpi: 203 mm/s

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

Szeroko?? etykiet i podk?adu: 51 mm do 180 mm

Szeroko?? kalki: 51 mm do 170 mm 

 

220Xi4™ 

Drukarka 220Xi4 zapewnia wydajny druk etykiet o szeroko?ci do 216 mm z szybko?ci? 254 mm na sekund?. Jest to idealny model do drukowania etykiet w szerokich formatach do takich zastosowa? jak etykiety na beczki do produktów chemicznych, znakowanie wyrobów metalowych, etykiety w przemy?le samochodowym, etykiety w rozmiarze transparentu oraz etykiety na palety i opakowania wysy?kowe. Wersja 300 dpi jest odpowiednia do drukowania grafiki o wysokiej g?sto?ci oraz ma?ych czcionek. 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 397,5 mm

G??boko??: 495 mm

Wysoko??: 393,7 mm

Waga: 32,7 kg 

 

DANE TECHNICZNE 

Rozdzielczo??

8 pkt/mm (203 dpi)

12 pkt/mm (300 dpi)

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 216 mm

D?ugo??: 991 mm

 

Maksymalna szybko?? druku

203 dpi: 254 mm/s

300 dpi: 152 mm/s

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

Szeroko?? etykiet i podk?adu: 108 mm do 224 mm

Szeroko?? kalki: 108 mm do 220 mm