Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki biurowe - LP 2844-Z TLP 2844-Z TLP 3844-Z

ZEBRA TLP2844Drukarki etykiet z kodami kreskowymi pracuj?ce w technologii bezpo?redniego druku termicznego
(LP 2844-Z™) i termotransferowego ( TLP 2844-Z™ i TLP 3844-Z) zapewniaj? wysok? wydajno??
w zastosowaniach wymagaj?cych niewielkiej drukarki stacjonarnej.

Drukarki LP/TLP 2844-Z oraz TLP 3844-Z spe?niaj? ró?norodne wymagania w zakresie pod??czania, oferuj?c interfejsy szeregowe, równoleg?e i USB, a tak?e opcj? wewn?trznego lub zewn?trznego serwera druku ZebraNet® PrintServer II umo?liwiaj?cego ?atw? instalacj? w sieci. Urz?dzenia s? w pe?ni zgodne z j?zykiem
Zebra® Programming Language (ZPL II®), który u?atwia bezproblemow? integracj? z innymi drukarkami Zebra. Komunikacja w czasie rzeczywistym przez ZebraLink™ i ZebraNet™ Bridge umo?liwia scentralizowane zarz?dzanie drukarkami.

LP 2844-Z™

Drukarka termiczna

Model LP 2844-Z oferuje wysok? wydajno?? i wyj?tkow? uniwersalno?? w klasie urzŕdze? stacjonarnych. Wyposa?ony jest w interfejs szeregowy, równoleg?y i USB, a tak?e opcjonalnie w interfejsy sieciowe, spe?niaj?c ró?norodne wymagania w zakresie instalacji.

PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 193 mm
G??boko??: 208 mm
Wysoko??: 168 mm
Masa: 1,4 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??
8 punktów na mm (203 dpi)

Pami??
Standardowo: flash 4 MB (2,75 MB
dost?pne dla u?ytkownika), SDRAM 8 MB
(4 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Opcjonalnie: flash 8 MB (razem 12 MB, z
tego 10,75 MB dost?pne dla u?ytkownika)

Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 104 mm
D?ugo??: 990 mm
(ze standardow? pami?ci?)

Maksymalna szybko?? druku
102 mm na sekund?

Parametry no?ników
Szeroko?? etykiet z podk?adem:
25,4 mm do 108 mm
Szeroko?? z prowadnic?:
22 mm do 71 mm

TLP 2844-Z™

Drukarka termiczna i termotransferowa

Drukarka etykiet z kodami kreskowymi TLP 2844-Z pracuj?ca w technologii druku termotransferowego zapewnia znakomit? wydajno??, a dzi?ki niewielkim wymiarom (104 mm) ten model stacjonarny zajmuje niewiele miejsca na biurku. Konstrukcja OpenACCESS® i przezroczyste okno podgladu no?nika u?atwiaj? ?adowanie i monitorowanie no?ników oraz obs?ugi urz?dzenia.

PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 198 mm
G??boko??: 238 mm
Wysoko??: 173 mm
Masa: 1,7 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??
8 punktów na mm (203 dpi)

Pami??
Standardowo: flash 4 MB (2,75 MB
dost?pne dla u?ytkownika), SDRAM 8 MB
(4 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Opcjonalnie: flash 8 MB (razem 12 MB,
z tego 10,75 MB dost?pne dla u?ytkownika)

Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 104 mm
D?ugo??: 990 mm
(ze standardow? pami?ci?)

Maksymalna szybko?? druku
102 mm na sekund?

Parametry no?ników
Szeroko?? etykiet z podk?adem:
25,4 mm do 108 mm
Szeroko?? z prowadnic?:
22 mm do 71 mm

TLP 3844-Z

Drukarka termiczna i termotransferowa

G?owica drukuj?ca 300 dpi zapewnia czysty i wyra?ny druk etykiet wysokiej jako?ci zawieraj?cych takie dane jak dwuwymiarowe kody kreskowe, drobny
tekst i z?o?ona grafika. Drukark? TLP 3844-Z mo?na ?atwo i szybko zainstalowa? w sieci Ethernet za pomoc? opcjonalnego wewn?trznego serwera druku ZebraNet PrintServer II.

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 198 mm
G??boko??: 238 mm
Wysoko??: 173 mm
Masa: 1,7 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??
12 punktów na mm (300 dpi)

Pami??
Standardowo: flash 4 MB (2,75 MB
dost?pne dla u?ytkownika), SDRAM 8 MB
(4 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Opcjonalnie: flash 8 MB (razem 12 MB, z
tego 10,75 MB dost?pne dla u?ytkownika)

Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 104 mm
D?ugo??: 990 mm
(ze standardow? pami?ci?)

Maksymalna szybko?? druku
102 mm na sekund?

Parametry no?ników
Szeroko?? etykiet z podk?adem:
25,4 mm do 108 mm
Szeroko?? z prowadnic?:
22 mm do 71 mm