Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki biurowe - LP 2824 TLP 2824

ZEBRA LP2824 TLP2824Drukarki etykiet z kodami kreskowymi pracuj?ce w technologii bezpo?redniego druku termicznego
(LP 2824-Z™ i TLP 2824-Z™) i termotransferowego (TLP 2824-Z™) zapewniaj? wysok? wydajno?? w zastosowaniach wymagajŕcych niewielkiej drukarki stacjonarnej.

Drukarki LP/TLP 2824-Z, spe?niaj? ró?norodne wymagania w zakresie pod??czania, oferuj?c interfejsy szeregowe, równoleg?e i USB, a tak?e opcj? wewn?trznego lub zewn?trznego serwera druku ZebraNet® PrintServer II umozliwiaj?cego ?atw? instalacj? w sieci. Urz?dzenia s? w pe?ni zgodne z j?zykiem
Zebra® Programming Language (ZPL II®), który u?atwia bezproblemow? integracj? z innymi drukarkami Zebra. Komunikacja w czasie rzeczywistym przez ZebraLink™ i ZebraNet™ Bridge umo?liwia
scentralizowane zarz?dzanie drukarkami.

LP 2824-Z™

Drukarka termiczna

Niewielka drukarka zapewniaj?ca wydruki wysokiej jako?ci, doskona?a do druku na ma?ych no?nikach, takich jak opaski na r?k?. J?zyk ZPL II u?atwia integracj? z wykorzystywanymi ju? w firmie urz?dzeniami Zebra.

PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 91 mm
G??boko??: 191 mm
Wysoko??: 173 mm
Masa: 1,2 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??
8 punktów na mm (203 dpi)

Pami??
Standardowo: flash 4 MB, SDRAM 8 MB
Opcjonalnie: flash 8 MB; z zegarem czasu
rzeczywistego (razem 12 MB)

 Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 56 mm
D?ugo??: 990 mm
(ze standardow? pami?ci?)

Maksymalna szybko?? druku
102 mm na sekund?

Parametry no?ników
Szeroko?? etykiet z podk?adem:
25,4 mm do 60 mm
Szeroko?? z prowadnic?:
15 mm do 37 mm

 TLP 2824-Z™

Drukarka termiczna i termotransferowa

Model TLP 2824-Z jest wygodnym rozwi?zaniem do drukowania niewielkich ilo?ci trwa?ych etykiet odpornych na wysok? temperatur? i ?wiat?o s?oneczne dzi?ki mo?liwo?ci druku w technologii termotransferowej. Obs?uga j?zyka ZPL II zapewnia bezproblemow? integracj? w ?rodowiskach, w których
zainstalowane s? ju? drukarki Zebra.

PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 140 mm
G??boko??: 241 mm
Wysoko??: 178 mm
Masa: 1,6 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??
8 punktów na mm (203 dpi)

Pami??
Standardowo: flash 4 MB, SDRAM 8 MB
Opcjonalnie: flash 8 MB; z zegarem czasu
rzeczywistego (razem 12 MB)

Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 56 mm
D?ugo??: 990 mm
(ze standardow? pami?ci?)

Maksymalna szybko?? druku
102 mm na sekund?

Parametry no?ników
Szeroko?? etykiet z podk?adem:
25,4 mm do 60 mm